ZOMI INNKUAN, WASHINGTON D.C,

PHOTO SECTION

A (2) veina Zomi Innkuan (USA) Khawmpi (Oklahoma)  leh

Zomi Innkuan Oklahoma kum (1) cinna photos (August 2005)

Zomi D.C home

 

Zomi innkuan Oklahoma kum khat cinna pawi, Hun uk  Tg. Go Sawm Khup Zomi Innkuan Oklahoma kum khat cin pawipi August 21, 2005 Zomi Innkuan (USA) khawmpi, Interim President Pa Gin Za Pau thugenna Zomi D.C Chairman Pu Ngo Cin Thawng letsong san lai tak
Zomi Innkuan Oklahoma kum khat cinna ah letsong piakna Zomi Khawmpi kah Zomi Innkuan makaite, Tulsa, Oklahoma, USA.  Zomi Khawmpi, kumcin siim makaite leh Mipite   Zomi Khawmpi, kumcin siim makaite leh Mipite
Kum Cin hong muak mipi Zomi D.C secratary pa thu genna
Kum cin hong pai Zomi nungak taangval pawl Kum cin hong muak Mipi  Zomi D.C Secretary Tg. Dong Khan Khup  thu genna   Zomi D.C thu dopi Pu Vum Son leh Zomi makai pawl khat
ZIOK secretary Tg. Go Sawm Khup, Zomi D.C secretary. Tg. Dong Khup Florida pan Sia Hangpu Lasa lai tak  Khawmpi hong pai Lia leh Taang pawl khat   Zomi makai pawl khat ansai ah holimna
Zomi Khawmpi thu kikupna Zomi Khawmpi nitak kikhopna  Zomi D.C makaite leh Zomi makai pawl khat   Zomi D.C pawl te Oklahoma Zomi innkuan pawl khat tawh
   
Zomi D.C pawl leh Oklahoma Zomi innkuan pawl khat te Zomi D.C pawl leh Oklahoma Zomi innkuan pawl khat te    

Khawmpi Photo Links:

A Khat veina khawmpi Photo (Florida, March 26 2005)

A (3) Veina Khawmpi Photo (Chicago, January 13-14, 2006)

Zomi Innkuan USA webpage

Zomi D.C home