Tg. Tuang Lian Mung leh Lia Nem Sian Dim te

Mopawi (Wedding) photos,

April 22, 2007

 

Zotaang Innpi

10, Beane Hill Ct.
Gaithersburg, MD - 20877
U.S.A

 

Photos were taken By Thomas Mung, Zomi Innkuan D.C

 

Zomi D.C home

Tg. Tuang Lian Mung leh Lia Nem Sian Dim te Mopawi Mopawi kikhop hun uk Sia Nang Sian Thang Mopawi Thu ngetna Dr. Zam Thang Mopawi hong mai mipi te
Mopawi hong mai mipi te Mopawi hong mai mipi te Nupa thak te leh Molaih te Nupa thak te leh Molaih te kiapna
Kitenna Dr. Zam Thang in a neih sak lai tak Tg. Tuang Lian Mung in letmat a thu laitak Lia Nem Sian Dim in letmat a thu lai tak Mo liahte letmat thu na
Mo liahte letmat thu na Kiten thu ngetna leh ap na Khutzungbuh (Marriage Ring) kibulh sakna Khutzungbuh (Marriage Ring) kibulh sakna
Marriage Certificate Marriage Certificate Inntekpa Pa Thang Lian Pau Lungdam thu genna Innteknu Nu Cing Za Lun Lungdam thu genna
 Special thu ngetna Pu Ngo Nang in a neih laitak Nau minphuhana leh Nau apna Zomi D.C Taangval te Mopawi lasakna Group photo
Group photo Group photo Nu Pa thak te Group photo
Mo liah te Ann vaihawm pawl Ann vaihawm pawl  

Also Visit - Zomi D.C News and Zomi Innkuan D.C main Page

                  - Zomi Namni 2007 photos

                 - Zomi Movie, VCD, Video, Music Page

 

Zomi D.C home