www.zomidc.org                                                  Motto "Zomi sungah Innkuan Khat i hi hi ".                               Estd : 2001

 
 

  Posted on: Tuesday August 18, 2009 06:07 PM -0400

Zomi Innkuan D.C

hEditorial
hChairman message
hZomi Innkuan History
hBy law
hExecutive committee
hZomi D.C directory  
hZomi D.C Contact
hZomi D.C Emails 
hZomi D.C kikhop Hun geelna
Dr. Vumson webpage
Condolence messages of Dr. Vumson
Annual report 2005

     

 

 

 

 

Zomi D.C Contacts

Office:
10, Beane Hill Ct.
Gaithersburg, MD - 20877
U.S.A
Tel: 1-301-947-0289


Emails & Phone No.:
zomidc@yahoo.com
zomidc@yahoogroup.com
Cheif Editor & website creator(webmaster):
Thomas On Sian Mung
Tel: 1-443-904-7063

osmung@yahoo.com
Chairman:
Tg. Dong Khan Khup
Tel: 1-443-629-3329

dkhup@aol.com                      Vice Chairman:
Pu Ngo Cin Thawng Suantak
Tel: 1-301-661-6518

ncthawng@yahoo.com
Secretary:
Pa Khup Sian Lian
Tel: 1-
703-327-7853
khuplian@msn.com


  

Zomi D.C News Archvies in 2008

Zomi Innkuan D.C Advisor Pu Ngo Nang in hong nusia

 

         Zomi Innkuan D.C ii thudotpi a hi Pu Ngo Nang (Lam Mangpi a sem ngei ) in Dec 30 ni tak 9:30 p.m hun in a om na inn pan leitung hong nusia in tawntung om nading Pasian kiang hong zuatsan ta hi. Pu Ngo Nang pen Minam it mahmah khat hi a, Zomi Innkuan D.C nasepna te ah Advisor mun pan tha hat takin hong panpih khat a hi hi. Pu Ngo Nang hong nutsiat na pen Zomite aading sup napi khat a hi hi.

A nusiat a innkuan pih te ,
A zi Pi Thang Khua Huai ( Maryland ,USA )

A tate ,
Nu HungBawi ( Malaysia )
Nu Neam Khan Dim  ( West Virginia,USA )
Pa Khai Cin Pau ,Realtor  ( Maryland, USA )
Nu Cing Thian ( Maryland ,USA )
Nu Zam Te ( Malaysia )
Pa Hungh Khan Cin ( Maryland ,USA)

Memorial & Funeral Service

Saturday, January 3rd, 2008

Visitation:- 11:00a.m-12:30p.m

Worship Service:- 12:30p.m-2:30p.m.

Where:- LYNFIELD EVENT COMPLEX

            10142 Hansonville Road

            Frederick, MD 21702.

 

Fellowship Dinner:- 4:00p.m-6:00p.m

Where:- LYNFIELD EVENT COMPLEX

            10142 Hansonville Road

            Frederick, MD 21702.

Pasian in a om lai a innkuanpih te hehnepna hong piak sak ta hen.

Video Links: Ka Taangthu by Pu Ngo Nang


Zomi D.C News Group

*Posted on Tuesday, December 30,  2008 @ 11:00:00 pm EST by Webmaster*

Zomi Innkuan D.C sung Kitenna

  

           Zomi Innkuan D.C huam sung Baltimore a, ateng Tg. Awi sawm Pau (Pu Khai Za Dal & Pi Niang Khen Langh tapa) leh Lia Gin Sian Vung (Pu Gin Za Cin & Pi Cing Khaw Man te Tanu) te Mopawi pen December 27, 2008 ni in Hope Presbyterian Church, Baltimore. ,Maryland ah nasia takin kibawl a, tualai ah sak leh khang pen Zomi tampi ten vamuak thei uh hi. Tua kitenna ah Rev. Zam Khat Kham in hong makaih a, Zomi sung pan Lasa siam ten zong Zola ngaih mahmah te tawh Pahtawina hong nei uh hi. Hun man ciangin innteek lam pan Zo an, Mang an lim mahmah tawh vak uh a, nuam kisa mahmah hi. Tg. Sawm Pau leh Lia Vunghoih te ki it takin khantawn kalsuan zo den ta hen!

Zomi D.C News Group

To view more wedding photos, visit at:  http://picasaweb. google.com/ osmung/SawmPauVu nghoihWedding#

Zomi D.C News Group

*Posted on Saturday, December 27,  2008 @ 11:00:00 pm EST by Webmaster*

D.C Area Zomite Mopawi

  

           Zomi Innkuan D.C Kipawlna ii Advisor khat a hi Pu Ngo Nang ii Tapa neu pen Tg. Hungh Khan Cin leh Dr. Pau Za Nang ii Tanu Lia Mang Hau Cing te pumkhat suahna Mopawi pen November 22, 2008 ni in Sizang Burmese Mission Church, Potomac, Maryland ah nasia tak leh Picing tak in kibawl aa, tualai ah Zomi laizom tampi leh sak leh khang pan mi tampi te in va muak thei uh hi. Tualai ah Rev. Dr. James Sing Za Khai in Pumkhat suahna hong neih sak a, Kawlgam Yangon pan Zomi te muan leh suan a hi Pu Tual Khaw Mang zong hong kihel thei in Nupa thak te aading hanthotna hong nei thei a, zaknop kisa mahmah hi. Hun man ciangin hong pai mipi te Tyson Buffet ansai ah an nam kim tawh vak ziahziah uh hi. Nupa thak a hi Tg. Hungh Khan Cin leh Lia Mang Hau Cing te itna khantawn kho in innkuan nuam suah nading Topa in thupha hong piak sak ta hen.

To view more wedding photos, visit at : http://picasaweb.google.com/thawngnoaroma/HunghpuiMangnuSWedding#

Zomi D.C News Group

*Posted on Sunday, November 23,  2008 @ 12:00:00 pm EST by Webmaster*

Zomi D.C Khuado pawi 2008

           Zomi Innkuan D.C makaihna tawh 2008 kum Zo ngeina khuado pawi pen October 26 ni in St. Stephen Lutheran Church, Baltimore, Maryland ah nasia takin kibawl a, tualai ah Zomi laizom tampi hong kihel thei hi. Tualai ah Zo ngeina Khuadopawi thu genna, Zomi Lasa siam ten la sakna kinei ziahziah a, nuam kisa mahmah hi. Zomi D.C Music Band in zong a siamna uh lak ziahziah aa nopci kisa mahmah hi.Hun man ciang in Zo ngeina lam vui tawh kilam ziahziah a, tua zawh ciang Zo ngeina an te kine ziahziah in nuam kisa mahmah hi. Zomi ten i tun tun na ah i Zo ngeina te kem cing in, Zo ngeina Khuado Pawi zong i om na ciat ah i bawl zawh den ding thupi mahmah hi. 

View Khuado Pawi 2008 photos at: http://picasaweb.google.com/osmung/ZomiDCKhuadopawi2008#

Khuado pawi Video link : http://www.youtube.com/watch?v=z3t0uuUhp3g

Zomi D.C News Group

*Posted on Saturday, October 26,  2008 @ 11:55:10 pm EST by Webmaster*

Pa Khup Sian Lian's Graduation Ceremony

   

           Pasian in Zomite hong lap sang na tawh, Rev. Mang Cin Thang leh Nu Cing Khan Mang (Daw Than Nyunt) te tapa,  Zomi Innkuan D.C Secretary ahi Pa Khup Sian Lian in June 28, 2008 ni in Strayer University, Virginia pan in Bachelor of Science in Business Administration degree hong la thei a hih manin Zomi a kua ma peuh in kilungdampih mahmah hi. Graduation Ceremony pen Patriot Center, Fairfax, Virginia ah nasia takin kibawl a, Zomi Laizom tampi in zong vamuak thei uh hi. Hi bangin Zomi Innkuan D.C Secretary pi pa in gualzawhna hong ngah thei a hih manin Zomi Innkuan D.C Kipawlna in zong kiangtanpih mahmah hi. Pa Khup Sian Lian pen Zomi D.C huam sungah Business nasepna ah Pasian in thupha hong pia in Zomite hong tawisang khat a hi hi. Nasep kawm mah in sang mah kah to to aa, tu in gawlzawhna limci mahmah hong ngah khia a hi hi. Pasian in Pilna lam ah hong gualzawhpihna tawh tu kum sungin Zomi Innkuan D.C huam sung pan Degree ah 4 bang ki om thei a hih manin, Topa min phat hang.

Visit graduation Photos at: http://picasaweb.google.com/osmung/Khup_Sian_LianSGraduationPhotos

More info: View Zomi D.C degree holders at : www.zomidc.org/degreeaward.htm

Zomi D.C News Group

*Posted on Saturday, June 28,  2008 @ 11:55:10 pm EST by Webmaster*

Dr. Hauzacin Suante D.C ah hong hawh

      

              Zomite hong lamsang leh Zomite sung pan Chemistry tawh Ph.D hong ngah masa pen Dr. Hauzacin Suante Zomite omna Washington D.C hong hawh aa, Zomite makaih pawlpi tuamtuamte leh Zomi Innkuan D.C makaite tawh kimu thei hi. Dr. Cin pen Taiwan gam ah kum nih sung research pawl in na a sep zawh ciang USA gam hong hawh a hi hi. Dr. Cin pen minam it mahmah khat leh Zomite hong lamsang khat a hi hi.

Zomi D.C News Group

*Posted on Saturday, May 31,  2008 @ 11:55:10 pm EST by Webmaster*

Lia Ciin Ngaih Lun's Graduation Ceremony

              Zomi Innkuan D.C huam sunga om Zomite Pasian in thupha hong pia in Pilna lam ah hong lamsang to sem sem hi. Tu in zong Zomi D.C member sungpan Degree ngah Numei khat kibehlap leu leu hi.  Siapi Ngen Za Dal (late) leh Nu Dim Khan Niang Tanu, Zomi Innkuan D.C Chairman Tg. Dong Khan Khup leh Zomi D.C webmaster Tg. Thomas On Sian Mung te ii Sanggamnu, Zomi Innkuan D.C memberpih  Lia Ciin Ngaih Lun in May 31, 2008 ni in Community College of Baltimore County (CCBC), Maryland pan in Associate of Science in Accounting degree hong la thei a hih manin Zomi a kua ma peuh in kilungdampih mahmah hi. Graduation Ceremony pen CCBC sang sung ah nasia takin kibawl a, Zomi Laizom tampi in zong vamuak thei uh hi. Lia Ciin Ngaih Lun pen Zomi Innkuan D.C Numei sungpan Accounting tawh degree (Buaih) ngah masa pen a hi hi.  Zomi Numeite zong Pasian in thupha hongpia aa, Zomi numei sungpan Pilna lam sang pi pi a ngah tampi i om ta hi. Zomite in Numei te zong lamsang in i pahtawi ciat ding thupi mahmah hi.

Visit graduation Photos at: http://picasaweb.google.com/osmung/Lun_graduation_photos

More info: View Zomi D.C degree holders at : www.zomidc.org/degreeaward.htm

Zomi D.C News Group

*Posted on Saturday, May 31,  2008 @ 11:55:10 pm EST by Webmaster*

Tg. Thang En Thawn (Thawn)'s Graduation Ceremony

              Zomite Pasian in thupha hong piakna tawh Pa Sian Khan Pau leh Nu Man Khan Vung te Tapa, Zomi Innkuan D.C memberpih  Tg. Thang En Thawn (Thawn) in May 22, 2008 ni in University of Maryland, Baltimore County pan in Bachelor of Science in Mechanical Engineering degree hong la thei a hih manin Zomi a kua ma peuh in kilungdampih mahmah hi. Graduation Ceremony pen Baltimore Downtown sung aom 1st Marina Arena ah nasia takin kibawl a, Zomi Laizom tampi in zong vamuak thei uh hi. Tg. Thang En Thawn in 2005 kum in Frederick Community College pan Associate of Science in Engineering hong lak khit ciang a sang zomto aa tu in Bachelor of Science in Mechanical Engineering degree hong la thei a hi hi. Zomite koi koi i tung zong in i biak Pasian in thupha hong pia aa, Zomi Innkuan D.C sung pan zong tu kum 2008 sung Degree ngah nih bang hong om aa, mai kha ciang zong khat om leuleu ding hi. USA gam sung tung Zomi Khangno tampi zong field tuamtuam ah Sang te hong kah thei uh a, mailam Zomi, Zogam a zun ding khangsawn mipil tampi hong piang khia ding ahih manin Topa min phat ciat ni.

Visit graduation Photos at: http://picasaweb.google.com/osmung/Thawn_graduation_photos

More info: View Zomi D.C degree holders at : www.zomidc.org/degreeaward.htm

Zomi D.C News Group

*Posted on Friday, May 22,  2008 @ 11:22:10 pm EST by Webmaster*

Tg. Thang Za Mung (Mungpi)'s Graduation Ceremony

              Topa hong panpihna tawh Zomi Innkuan D.C memberpih Tg. Thang Za Mung (Mungpi) in May 16, 2008 ni in University of Maryland, Baltimore pan in Bachelor of Science in Nursing degree hong la thei a hih manin Zomi a kua ma peuh in kilungdampih mahmah hi. Graduation Ceremony pen Baltimore Downtown sung aom 1st Marina Arena ah nasia takin kibawl a, Zomi Laizom tampi in zong vamuak thei uh hi. Tg. Thang Za Mung in Howard Community College pan Associate degree in Nursing hong ngah zawh ciang Bachelor hong zom to a, tu in picing takin Bahelor Degree hong ngah thei a hi hi. USA gam sunga om Zomite sung pan Bachelor of Nursing a ngah masa pen lam hi ding hi. Tg. Mungpi in Medical Doctor zong zop to suak ding lunggulhna leh vaihawmna nei a hih manin Zomi te aading angtanhuai mahmah hi. Zomite in Pilna mah thupi sak in khangno ten pilna i sin ciat ding thupi mah mah hi.

Visit Mungpi's graduation Photos at: http://picasaweb.google.com/osmung/Mungpi_graduation_photos

More info: View Zomi D.C degree holders at : www.zomidc.org/degreeaward.htm

Zomi D.C News Group

*Posted on Friday, May 16,  2008 @ 11:00:00 pm EST by Webmaster*

UK pan  Zolia khat in Ph.D Ngah

              Pasian in Zomi te  thupha hong pia in Secular lam tawh Leitungbup University te pan Ph.D ngah ki om to to ta hi. 2007 kum sung in Singapore gam a teeng Major. S. Khup Chin Pau (Rtd.) leh Nu Man Lam Cing te Tanu neu pen Lia Kham Man Niang in University of  Southampton, UK pan in Ph.D in Electronics and Electrical Engineering hong ngah a hih man in Zomi bup in kilungdampih mahmah hi. Dr. Niang ii thu te pen a huai aa bang hi.

Education Background:

Tan 10: S.H.S.(2) Hlaing township, Yangon, Myanmar (1988); passed with 5-D (distinctions),

Diploma in Electronics and communication engineering (1996), Singapore Polytechnics, Singapore,

B. Eng. in Electronics and Electrical Engineering (1st Class Honours), University of Southampton, UK(2003), and

Ph.D. in  Electronics and Electrical Engineering, University of Southampton, UK(2007).

 

Career:

1996-2001 sung Process Engineer in Hitachi Nippon Steel Semiconductor Pte Ltd, Singapore ah sem hi.

Ph.D a man khit teh, London aa Company khat ah, Engineer na sem in tulai tak East London ah om hi. 

Hih bang in Pasian in  ZOMI te sung ah Mipil khat hong piak beh man in lungdam huai leh tha ngah huai mahmah hi. Tulai tak UK gam sung a om ZOMI te lak ah Dr. min ngah 4 bang ki om ta a, tua teng pen :

1)     1. Dr. Gin Khan Khual

2)     2. Dr. Cing Hau Ciin

3)     3. Dr. Kham Man Niang

4)     4. Dr. Pau Mung    te a hi uh hi.

Pasian in i Mipil te thupha hong piak sak hen la, ZOGAM a zun a puah zo ding in hong zat sak lai ta hen. Lungdam!

 

Thu puak,

Suan Tawng

UK

--------------

News Distributed and Edited by

Zomi D.C News Group

More info: View Zomi Ph.D holders at : www.zomidc.org/degreeaward.htm

*Posted on Sunday, April 27,  2008 @ 12:00:00 am EST by Webmaster*

 

      

 

 

Lia leh Taang te Mopawi D.C Area ah

           Zomi Innkuan D.C kipawlna ii Auditor pi a hi Tg. Cin Do Khup leh Lia Kam Dim Khai te ii Pum khat suahna, kitenna Mopawi pen April 26, 2008 ni in Pa Khai Cin Pau te inn, Frederick, Maryland ah nasia takin kibawl aa, tualai ah D.C area kiim pan mi 200 bang in hong muak thei uh hi. Kiteelna pawi ah Hun uk Zomi D.C Chairman pa Tg. Dong Khan Khup in sem a, kiteelna leh hanthotna pen SBMC Pawlpi kem Pastor Rev. Dr. James Sing Za Khai in hong makai hi. Tua bek tham lo in Kawlgam pan Evangelical Baptist School of Mission Sang ii Principal a hi Dr. Pau Cin Khai zong hong kihel thei a, Nupa thak te aading thu ngetna hong neih sak thei hi.  Hun man ciangin Zo an, Mang an kine ziah ziah aa, lim kisa mahmah hi. Hi bangin Zomi Lia leh Taangte khat leh khat hong kiten ciangin i minam aading phat tuamna leh i minam kepcinna, minam it kilahna a hih manin Zomi Lia leh Taang te zong koi koi ah i tung zong in i minam sung mah i kiten, i ki it ding thupi mahmah hi. Tg. Khup leh Lia Dim te ki itna khantawn in kip den ta hen.

Zomi D.C News Group

Mopawi photos : http://picasaweb.google.com/thawngnoaroma/CinDoKhup

*Posted on Sunday, April 26,  2008 @ 11:40:00 pm EST by Webmaster*

 

 

 

 

 

    

Photo: ZCCC ah Siapan hun hong zat lai tak

Dr. Tung Za Pau D.C Area ah hong zin

         Zomite sung pan Pasian zat minthang leh minam hong tawisang Rev. Dr. Tung Za Pau leh a zi Siamah Don Ngaih Lian te nupa in Zomite omna D.C Area ah hong zin kawi kawi uh aa, Zomite makaih Pawlpi tuamtuam ah hanthotna hong pia thei uh in, tha kingah mahmah hi. Siapa te nupa in April 13, 2008 ni Sunday ni in, Zomite makaih Pawlpi te a hi Sizang Burmese Mission Church, Zomi Christian Community Church, Evangelical Baptist Church te ah hun hong zang kawi kawi uh a, Zomi laizom te tha hong pia thei uh hi. Rev. Dr. Tung Za Pau in United Theological Seminary, Dayton, Ohio Sang pan June, 2007 ni in Doctor of Missiology (D. Miss) hong la thei hi. Tulai tak in Eldorado United Methodist Church Pawlpi ah Senior Pastor a sep lai tak hi a, Zomite sung pan Mikangte Pawlpi ah Senior Pastor a sem masa lam a hih man in Pasian min phat hang.

Zomi D.C News Group,

*Posted on Saturday, April 13,  2008 @ 9:40:00 am EST by Webmaster*

 

Zomi D.C pan Dahpihna pulaakna

          Zomi Innkuan D.C memberpih ahi, Baltimore, Maryland aa ateng Tg. Pau Sian Piang ii Pianna Zua Pa, Nu Kam Khan Cing ii Pasal Pu Hau Khua Mang (Kum 74) in upmawh lopi in April 10 ni in Yangon khuapi pan a it a innkuanpihte leh mipih te hong nusia in Vangam ah hong pai san hi. Pu Hau Khua Mang pen Tedim gam Gam Ngai khua ah suak aa, Zogam leh mun tuamtuam ah Sang sia sauvei pi tak sem in i minam aading leh i gam aading Khangsawn mipil tampi hong pantah Siapa a hi hi. B.E.H.S 2, Tedim ah zong Highschool sangsia sauvei pi tak sem hi. Sia Hau Khua mang ii luanghawm pen April 14, 2008 ni in Yewei Han, Yangon ah kivui ding hi. Hi bangin Sia Hau Khua Mang in hong nutsiat vat hangin Lawm Piang te innkuanpih tawh kibangin Zomi Innkuan D.C in zong kidahpih mahmah hi. A om lai innkuanpih te Topa in hehnepna pia ta hen.

Information Department

Zomi Innkuan Washington D.C

*Posted on Saturday, April 12,  2008 @ 1:30:00 am EST by Webmaster*

 

 

  

Zomi Christian Community Church (ZCCC) Pawlpi D.C Area ah kiphut khia

          Zomi ten i pau i lai tawh Biakna kideidan lo in Pasian biakpiak khop nading leh kipumkhat in i minam zun zawh nading lunggulh na tawh U.S.A gam Washington D.C kiim aa om Zomi pawl khat te in "Zomi Christian Community Church (ZCCC)" pawlpi phut khia uh aa, Zopau tawh Pasian biakpiakna kipan khia uh hi. ZCCC pen October 2007 pan kipan in kikhopna a kibawl to to hi a, March 23, 2008 ni in Upa kitelna kinei in Upa leh makai te ki aapna kinei hi. Tua ni mah in New York khua, Columbia University ah Ph. D kah Sia Hang Do Lian in Pawlpi Upa leh Pawlpi aapna special thu ngetna hong neih sak in hanthotna zong hong nei suak pah aa, tha kingah mahmah hi.

          Pasian hong panpihna tawh Zomi Innkuan Washington D.C huam sungah Zomite makaih pawlpi thum kiom ta aa, tua teng pen Evangelical Baptist Church (EBC), Sizang Burmese Mission Church (SBMC) leh Zomi Christian Community Church (ZCCC) te a hi hi. ZCCC in mailam ah Pawlpi tuamtuam leh kipawlna tuamtuam te tawh khut kilen in Pasian gam zai nading, minam khantoh nading sep khiat ding lunggulhna kinei hi. Tulai tak in kikhopna pen Baltimore area kiim ah kinei aa, Biakinn a kizon lai tak a hi hi. ZCCC pawlpi tawh kisai contact nuam i om leh a nuai aa makai te ki contact thei hi.

Upa Dong Khan Khup  - 443 629 3329, dkhup@aol.com

Upa Thang Lian         - 443 285 9758, thanglianriver@yahoo.com

Upa Thang Za Mung   - 240 515 4421, mungt@msn.com

 

News distributed by

Zomi D.C News group

*Posted on Saturday, April 6,  2008 @ 11:30:00 pm EST by Webmaster*

 

 

  

Medical Doctor suak Zomi

          Zomi Innkuan D.C Chairman pa Tg. Dong Khan Khup leh Zomi D.C webmater Tg. Thomas On Sian Mung, Florida Zomi Innkuan, Literature and Culture Secretary Tg. Tawng Cin Khai te ii Sanggampa, Siapi Ngen Za Dal (late) leh Nu Dim Khan Niangte tapa Tg. Pau Sian Lian in March 28, 2008 ni in Yangon Institute of Medicine 2 pan M.B.B.S degree hong la thei a hih manin Zomibup in kilungdampih mahmah hi. Medical Doctor degree ngah mi tampi lak pan a mah bek Zomi kihel aa, Zomite aading angtan huai mahmah hi. Kawlgam ah Tansawm (Matriculation) pan Exam Mark tawh kikhen na hangin Zogam pan Medical doctor suak pen 1980 ??  khit pan kipan in hong tawm mahmah aa, Pasian huhna tawh tu in Medical Doctor hong suak, a kah Zomi khangnote hong om to to ta a hih manin, Zomite aading kipah huai mahmah hi. Tulai takin Kawlgam ah Zomi Sangnaupang Medical Doctor kah lai tak te kiom lai a, Leitung gambup aa om Zomite in sum leh paai tawh a hi zongin, Laibu, laikung tawh a hi zongin i panpih ciat ding thupi mahmah hi.

Zomi D.C News group,

D.C Area

*Posted on Saturday, March 29  2008 @ 3:30:00 pm EST by Webmaster*

 

Zomi Naupangte kizuak... Dahhuai zen si maw....

 

 Fwd from Zonet
          Luangel khuami Suandeihsiam nau (Luancing or Lamcing) nu Nagaland ah LST sangkah nu in Zogam Tuimangkhua ah  "Naupang numeino (kum 18 nuaisiah), manglai sinsak nuam na om vua leh kong huh thei ding hi, amun dingpen Dimapur, Nagaland hi Mikhat pen Rs 800 kongla ci in khem aa, anuai aa Zomi naupangte Dimapur ah va zuak hi.
1. Cindeihpiang tanu: Man muanhuai (tan ngading kum kua)
2. Cinkhanlian & Nianghlamsiang te tanu nih: Dimngainsanm (18 kum), Niangsawmcing (14 kum, tan 8)
3. Ginkhankap &Cingngaihnuam te tanu: Nianglamkim (14 tan 8)
4. Nangngaigcin & Niangngaiglun te tau: Cingnuamsiang (tan ng a kum9)
5. Gozadal & U Dim te tanu: Niangkaplun (tan 8, 14)
6. Thangdeihcin & Ningngaigkhawm te tanu: Nianglamdim (tan 8, 15)
7. Khamdopiang & Zenmangai te nau nih: Nianglamman (18 tan 10) anau, Dimsiansan ( tan 2 kum 8)
8. Tuanzadal &Cingkhansiang te tanu: Ninglian (tan 5, kum 10)
9. Thangdeihkhen & Dimkhawlvung te tanu: Dimnemkim (tan 5, kum 10)

A tunga mi sawm le khat te pen a kum uh bel approzimately bek hi in, a tanzah uh pen
man lian in teh. Hih thu pen, Nianglianthang (Thangtawng) zi ding Keifang, Mizoram ah lading in meltheih te apai uh ciang in, Sanggampa U Nangtawng khiang ah gen uh a, tua ciang in U Nangtawng in a thupai zia hoihsa lo nakpi taka lungkham huai a hih zia khuapih mola te a ciah uh ciang in zasak pah hi. Naupang kizuak/ki lei tawh business om tawmvei sung zongh Saiha, Mizoram lam ah thang ngei in kumpi in nasia tak a, a kham khat hih ngei tuak hi.Lungkhamhuai thu ahih lam khuapih te in a theih uh ciang in, a thudan kan ding in a hi thei zah honkhat Dimapur ah vapai to pah uh a, naupang te Nagaland pastor te tawh kop in a zonzon uh ciang in, U Ginkhankap leh Khamdopiang te tanu nih a khot nai loh uh mu kik uh hi. Tua te pen bang mah zongh semsak khol lo, inn nawtsak zel hih tuak hi. Amau pen a kum tamsim pian uh ahih ciang vua khawng pak zolo dan hih tuak hi. A khotsa te pen, mi khat Rs 5000, 8000, 9000 cih bang in khawng uh a, Tuanzadal ta nu pen a lei te khut sungpan in 5000 in tankhia kik zo in tu in khua ah ciahpih kik hi. Adang te pen koi teng tung hiam cih kithei zonai lo lai hi. Hih thu pen ka zakphet in
lamdang ka sa mahmah a, Suandeihsiam nau nu zongh haisa in lamdang kasa hi.
A thu omzia te pen bangci dan ciang ding hiam a kikansan laitak ahi hi. Thungetna ah phawk ni. Hih thu te pen, U Nangtawng leh U Lun (Kamdothangzi) tung pan in zani a kazak a hi hi.

Thupuak,

Sia Suankhup
Korea

*Posted on Sunday, March 23,  2008 @ 10:55:00 pm EST by Webmaster*

 

  

 

Tg. Peter Thian Mung ii Funeral Service picing tak in kibawl

            Zomi Innkuan D.C member khat ahi hong nusia Tg. Peter Thian Mung (Kum 40) ii Funeral Service pen March 22, 2008 (Saturday) ni nitak nai 1:00 pm - 5:00 pm in Lynfield Event Complex, Hansonville Road, Frederick, Maryland ah picing takin kibawl aa, tualai ah mun tuamtuam pan mi 500 kiim bang hong kihel hi. Kipawlna tuamtuam, Pawlpi tuamtuam pan mi tampi hong kihel in picing mahmah hi. Zomi Innkuan D.C pan dahna thu pulaakna, Zomi Innkuan USA, Zomi Innkuan Okalahoma, Florida Zomi Innkuan leh mun tuamtuam pan dahpihna lai te sim khiatnate kinei hi. Australia gam pan Tg. Peter Thian Mung ii sanggamnu Lia Ngin Suan Huai zong cidam takin hong tung thei a, Funeral service ah hong kihel thei hi. Tg. Peter Thian Mung ii luanghawm pen Rest Haven Memorial Gardens han ah kivui hi. A dah, a kap a om lai a sanggam, a innkuan pih te aading thu ngetna tawh panpih ciat ni.

 

View Funeral Photos at : http://picasaweb.google.com/thawngnoaroma/PunoThianMungNiKhakBel

 

 

Zomi Innkuan D.C News Group

D.C Area

*Posted on Sunday, March 23  2008 @ 5:30:00 pm EST by Webmaster*

 

                  Tg. Peter Thian Mung in hong nusia

            Zomi Innkuan D.C memberpih, USA, Maryland state 5746 Butterfly lane, Frederick, MD 21703 a teeng Tg. Peter Thian Mung in tu ni March 15, 2008 nai 12:00 noon kiim in a inn pan hong nusia vat a hih manin a innkuanpihte tawh kibang in kidahpih mahmah hi.  Tg. Peter Thian Mung pen Guam tung tawn in USA hong pai a hi hi. A mah pen mi dik mahmah khat leh Pasian it, minam it mahmah khat hi aa, a ma hong nutsiat na pen ei Zomite aading sup na pi khat a hi hi. Funeral Service tawh kisai hong tung ding Saturday, March 22 ni nitak nai 2 pan nai 6 sung bawl ding geelna kinei hi. Funeral Service vai tawh kisai pen a kisam bangbang in Makai ten hong kiza sak to to ding hi.

 

 Zomi Innkuan D.C News Group
 D.C Area

*Posted on Saturday, March 15  2008 @ 3:55:00 pm EST by Webmaster*

 

                  Zomi Namni hong piankhiatna taangthu

                                                            By Tg. Vungh Za Pau

Zomi Nam Ni pen Tuunkha (February) 20 ni-in kiciamteh hi. Hih ni pen muhna toi tawh hong piangkhia vat hilo-in minam leh gam itna lianpi tawh hong ki penkhia ahi hi. Hih Zomi Nam Ni hong piankhiatna thu pen thuk-in zai-a, zong sang mahmah hi. Hih ni pen Zomite’ adingin suahtakna, ki-it kilemna, minam vai leh cikmah cianga a mangthang ngei nawnlo ding Zomite’ tangthu mungpi khat ahi hi.

Zomite’ adingin Zomi Nam Ni a hong piankhiatna thu tel taka I theihtheih nadingin hih banga a hong piankhiatna tangthu tawmbeek I theihloh kiphamawh hi. Mikang kumpi in ni suahna lam gamte hong keeka, India ciang hong tung ta hi. India panin Kawlgam khanglam teng 1824 kumin hong la hi. 1852 kum tak ciangin Kawlgam phellang hong laaksak khin ta uh hi. 1885 kum ciangin Kawlgam buppi hong nuaisiah uhhi.   Read More

*Posted on Friday, February 17,  2008 @ 10:55:00 pm EST by Webmaster*

 

 

Zomi Namni D.C Area ah nuamtak kibawl zo

     D.C Area ah Kum sim Zomi (Chin) bup kipawl in i bawl khop den A (60) cinna Zomi namni pen Febuary 16 ni in Clarksburg High School ah nasia takin kibawl a, tualai ah mi 1000 val hong kihel in nopci mahmah hi. Tukum pen kum dangte sang mi kitamzaw a, picing zaw hi. Zongeina la, Zo lam te ki lak/kisa ziah ziah hi. Zomi Innkuan D.C pan in zong Zo lam khat, Zola dawng 5 tawh kihel in picing takin kibawl hi. Achievement Award piakna zong kinei a, tualai ah Zomi Innkuan D.C pan mi 6 in pahtawina hong la thei uh hi. 2007 kum sungin Zomi D.C pan sangman Degree ngah 5 leh Small business certificate ngah 1 kiom aa, Zomibup lak pan Achievement award tam a kingah pen suak a hih manin Topa min i phat hi (check www.zomidc.org/degreeaward.htm). Tua bek tamlo in North Carolina pan Pa Thang Lian Kap ii Tapa Tg. Piangpi in zong special Award hong ngah in Special presentation zong bawl thei uh hi. Kum sim a kithoh den "Chin Directory 2008" zong kizuak a, kilunggulh thei mahmah hi. USA ah mi kiman lah tek a hih manin February 20 ni lian in kibawl thei lo a, mi teng man ni Saturday tawh kituak in a kibawl den hi a, February 20, celebrated on February 16 ci in banner tungah kingelh tek tek hi. Hunte 10:30 in nuamtak kizo hi.

 

Zomi D.C News group

 

Check Zomi Namni photo at : http://zomidc.org/cnd2008/main.php?g2_view=core.ShowItem&g2_itemId=7

*Posted on Sunday, February 17,  2008 @ 1:35:00 pm EST by Webmaster*

 

Zomi Namni D.C Area ah kibawl ding

 

     D.C Area ah Kum sim Zomi (Chin) bup kipawl in i bawl khop den A (60) cinna Zomi namni pen tukum in a nuai aa bangin kibawl ding a hih manin a kuama ciat i pai ciat ding kong zasak uh hi.

 

When : Saturday, February 16, 2008

Where: Clarksburg High School

              22500 Wims Road

              Clarksburg, MD 20871

Time : 4:00 p.m to 10:30 p.m

Sponsored by : Chin Community of U.S.A,Inc.,(D.C Area)

 

Contact persons : Defence Lalawng (240) 994-7885

                                 Roland Maung (240) 271 4236

                                Dong Khan Khup (443) 629-3329

                                Bawi Ming (240) 751 7750

 

 

Zomi D.C News Group

For direction to the place, please see a picture above.

*Posted on Friday, February 8,  2008 @ 10:55:00 pm EST by Webmaster*

 

 

EBC (USA) Biakinn thak lut na pawi leh Dr. Do Suan Mung hanthotna

 

     Zomi Innkuan D.C huam sung pan Zomite makaih pawlpi khat ahi Evangelical Baptist Church (USA) ii Biakinn thak lut na pawi pen February 3, 2008 ni in 3030 N. Rolling Road, Baltimore, Maryland ah nasia takin kibawl aa, tualai ah Zomite makaih pawlpi tuamtuam leh mun tuamtuam pan Zomi tampi te kihel thei in picing takin kibawl zo hi. Tualai ah Hun uk Sia Nang Sian Thang in sem a, hanthotna pen Kawlgam pan EBC gambup President & FBBC, FBTS President a hi Rev. Dr. Do Suan Mung in hong nei hi. Hun zang pa Dr. Mung in minam vai leh Pasian vai tawh hanthotna hong nei khawm aa, zaknop kisa in tha kingah mahmah hi. Washington D.C kiim aa om Zomite makaih E.B.C (U.S.A) pawlpi pen a kiphuh zawh kum thum sung bang pha ta aa, Pasian hehpihna tawh tu in Biakinn thak lut na pawi hong bawl thei uh a hih manin Zomi a kuama ciat in kilungdampih mahmah hi.

 

Zomi D.C News Group

For more information, please visit at : www.ebcusa.org

*Posted on Sunday, February 3,  2008 @ 11:55:00 pm EST by Webmaster*

                    

 

 

 

 

 

RAMBO PART IV

Leitungbup ah a mingthang Hollywood Actor Stallone (Rambo) in Burma-Thailand gamgi aa a zaih Rambo Part IV pen January 25 ni pan kipan in U.S.A gambup Theater te ah kilak ta aa, a en mi tam mahmah hi. Kawlgam thu tawh kisai a hih manin mi ten lunggulh mahmah uh hi.

 

*Posted on Wednesday, January 25,  2008 @ 8:00:00 pm EST by Webmaster*

                    

Zomi Innkuan Germay 2008 Makaite

Thudotte:   1- Pa. Kipp Khaw Lian

                 2- Pa. Thang Za Dal

                 3- Pa. David Thang

                 4- Pa. Am Suan Mung

                 5- Pa. Thawng Do Nang

                 6- Pa. Bosco Tuan Lam Thang

Pawl Lutang: 1- Pa. John Thang Hau Mang

                   2- Pa. Samuel Thang Suan Mung

 

                                 Thusa:         1- Pa. Anthony Gin Khan Lian

                                                    2- Tg. Thomas Khaipi

                                 Sumkem:     1- Lia. Baby Lian

                                                    2- Lia. Mang Lam Cing

                                 Auditor:       Lia. Stephanie Chan

 

                                Thu ciamteh,

                                Thusa

                                Anthony Gin Khan Lian

*Posted on Wednesday, January 18,  2008 @ 8:00:00 pm EST by Webmaster*

                     Zomi Innkuan Chicago Makaithakte 2008

Thudotpi
Pa Tuang Sukte
Pa Pau Cin Lian

Pawllutang: Pa Lian Min Thang
Ahuh:  Pa Tual Sian Sum

Thuzekpi: Tg.Thang Pil Mung
Ahuh: Tg. Lian Khaw Za Tuang

Sum kempi; Marin Nawlpi
Ahuh: Tg. Mung Lian Sang

Saziansit: Nu Nuam Sukte
Ahuh: Nu Niang San Lun

Thu puak   - Thuzekpi,CZI
                  Jan 1, 2008

*Posted on Wednesday, January 2,  2008 @ 1:00:00 pm EST by Webmaster*

 

 

 

Zomi D.C 2008 New Year Celebration

 

       Washington D.C kiim aom Zomi te kikaikhawm in kumthak dawnna pen Zomi Innkuan D.C makaihna tawh Bethel Christian Acedemy Church, Laurel, Maryland ah nasia tak leh picing tak in kibawl aa, tualai ah mun tuamtuam pan Zomi 150 val hong kihel uh a, D.C area kiim aa om Zomi a tam pen kisutuahna leh Zomite lungkituak, kipumkhat in mimal a tam pen kikhopna hong suak hi. Kumthak dawn kikhopna pen hun nih in kikhen aa, hun khatna pen Social bawlna leh lasakna in kizang hi.  Hun uk (Announcer) dingin Lia Ciin Ngaih Lun leh Tg. Thawng Mung ten sem a, Program coordinator dingin Tg. Thomas On Sian Mung in hong sem hi. Hun kipat thu ngetna Pa Kai Lian Khup, Zomi Innkuan D.C pan Welcome Speech genna Tg. Dong Khan Khup, Mipi mai muak (introduce) na Pa Ngo Cin Thawng, Thupha piak thu ngetna Pu Ngo Nang te in hong nei uh hi. A kizom in pawl tuamtuam leh veng tuamtuam pan group song lasakna leh Zomi khangno lasa siam te in Solo la ngaih no no sakna kinei ziahziah in nuam kisa mahmah hi. Tumging(Music) pen Zomi D.C Music Band in hong makai aa, tualai ah Guitar - Tg. Ving Thang, Lead Guitar Tg. Zen Lian, Bass Guitar - Tg. Nang Khan Pum (Nangpu), Drum - Pa Khup Sian Lian, Keyboard - Mangpu te in zai ziahziah uh a, nopci kisa mahmah hi. SBMC khangno Music siam pawl khat te in zong hong tum ziahziah uh hi. Hun khatna a nunung pen in Zomi sungpan Guitar siam aa minthang Tg. Zen Lian in Siamna hong lak ziahziah a, mipite in nopci kisa mahmah hi.

        Hun nihna pen January 1, 2008 12:00 midnight in kibawl a, hun uk pen Pa Albert Pau Za Lian (Sia Paupi) in sem hi. Pasian Kammal tawh Hanthotna Sizang Burmese Mission Church pan Pastor Rev. Dr. James Sing Za Khai, mipi kiaap thu ngetna Rev. James Lian Khen Thang, Sumpi aapna Pa Hau Kam, Annek thu ngetna Ph.D candidate Sia Lian Muan Kim te in hong nei uh hi. Hun man ciangin Aksa taangciim leh Vaimin ciim tawh mipite kivak aa lim kisa mahmah hi. Tukum kumthak dawn kikhopna pen Zomi sungah pawl tuamtuam, nam tuamtuam, beh tuamtuam cih kikhen lo in Zomi teng lung kituak tak aa, kikhop ziahziah na hi a, thupi kisa ciat hi. Mailam hun ciang zong Zomi sungah pawl, nam, beh kikhen lo in kipumkhat tak in i kikhop tohtoh theih ciat ding thupi mahmah hi.

Zomi D.C News Group

Watch New Year Video: www.zomidc.org/videospage2.htm

 View 2008 New Year Photo : Zomi D.C 2008 New Year Photos

*Posted on Tuesday, January 1,  2008 @ 8:15:00 pm EST by Webmaster*

  

 

Use Advanced Search

 

  Homeprepaid phone cards |prepaid phone cardsNews Achieves |About Us |Music Page | Music Video Page | Movie Page | Contact Us  |Links|Membership |Guestbook  |

 

Copy Right  ® 2005-2007 All rights reserved
Published by Zomi Innkuan Washington D.C, USA

webmaster@zomidc.org